6 de març de 2017

PREINSCRIPCIÓ

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ, 
CLICA'M


Documents a presentar en fer la preinscripció

Per a totes les sol·licituds*:

•Sol. licitud de preinscripció degudament emplenada. (Només una sol·licitud )
•Original i fotocòpia del llibre de família.
•Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té.
• Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal o guardador/a de fet).En cas de que no coincideixi l’adreça que s’acredita amb els documents aportats, cal portar el padró i a l’hora de la matrícula caldrà tenir actualitzat el document oficial aportat. (DNI, NIE)
•Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne a matricular.

Si s’al·lega alguna d’aquestes condicions*:

•Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa  o monoparental vigent.
•Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos per l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas cal acreditar una discapacitat  igual o superior al 33 %.
•Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en els quals s'indiqui expressament que l'alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
•Documentació acreditativa  de ser beneficiari/ària de la  prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
•Si s’acredita l'adreça del lloc de treball (dins l’àrea de proximitat): aportació còpia contracte laboral o certificat emès a  aquest efecte per l’empresa.
•Quan l’alumne hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud: hauran de facilitar al centre les seves dades per què es pugui dur a terme la seva comprovació.


* Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les fotocòpies presentades.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada