PREINSCRIPCIONS: 2021 - 22

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DE SOL.LICITUDSQUE HAN DEMANAT EL CENTRE I L'ENSENYAMENT EN PRIMERA PETICIÓ ORDENADA

 

DILLUNS 15 COMENÇA LA PREINSCRIPCIÓ,
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ

 

Presentació i/o modificació de sol·licituds 2n cicle Educació Infantil i Primària


Del 15 al 24 de març

 

Presentació i/o modificació de sol·licituds ESO


Del 17 al 24 de març

 

Presentació de documentació 2n cicle Educació Infantil i Primària i ESO del 25 al 26 de març

 

La presentació de les sol·licituds es farà per via telemàtica, només en casos excepcionals es farà presencial, demanant hora per el mail del centre a8076820@xtec.cat.

 

Horari d’atenció a les famílies:

 

Dilluns 15 i 22

Dimecres 17 i 24

 

De 9.00h. a 13:30h.

 

 

Fases delapreinscripció

Dates

Difusió de l'oferta

11 de març

Presentació de sol·licituds Infantil i Primària

Del  15 al 24 de març

Presentació de sol·licituds ESO

Del  17 al 24 de març

Llistes amb el barem provisional

19 d’abril

Reclamacions

Del  20 al 26 d’abril

Publicació de llistes un cop resoltes les reclamacions

30 d’abril

Sorteig

5 de maig

Publicació de llistes ordenades definitives

7 de maig

Publicaciódeles llistes d'admesos

7 de juny

Períodede matriculació (infantil, primàriai1rESO)

Del 14 al 18 de juny

Període de matriculació a 2n ESO

Del 28 de juny al 2 de juliol

Gestió llista d’espera Infantil i Primària

Del 21 de juny al 30 de juliol

Gestió llista d’espera de l’ESO

Del 6 al 30 de juliol

 

 

Del 6 al 26 d’abril, les famílies podran presentar sol·licituds fora de termini, la qual cosa es marcarà automàticament als efectes de l’aplicació de la prioritat en l’assignació

 

Qualsevol modificació d’aquest calendari s’informarà properament.

 

DOCUMENTACIÓ:

 

·          Sol·licitud de preinscripció.

·          Fotocòpia llibre de família

·         Fotocòpia DNI / NIE, passaport de pare/mare/tutor.

·         Fotocòpia Targeta Sanitària.

·         Documentació acreditativa  criteris complementaris. 

 

Criteris de prioritat i barem (Curs 2021-2022) 
Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places, s’apliquen els criteris de prioritat.
Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d’admissió i poder ordenar-les.
Les sol·licituds que després d’aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir del número de desempat que s’obté per sorteig
Els criteris de prioritat i els punts de cadascun, són els següents:
 
1.Criteris generals 
- Si hi ha germans matriculats al centre o el pare,    mare, tutor legal hi treballa: 40 punts. 
  - Per proximitat del domicili o del lloc de treball al Centre sol·licitat en primer lloc (només una opció): 
     * Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts
    * Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre:20 punts 
    * Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts. 
 -  Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
 -  Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

2. Criteris complementaris 
 - Família nombrosa o  monoparental: 15 punts. 
 
3.Criteri d’adscripció del centre 

L’adscripció és un criteri de prioritat específic que té com a objectiu garantir la continuïtat dels estudis obligatoris quan els alumnes passen de l’educació primària a la secundària.

Les escoles d’educació infantil tenen adscrits un o més centres d’educació secundària obligatòria.

Aquest criteri té prioritat per damunt de qualsevol altre. És a dir, totes les sol·licituds de preinscripció en un institut d’alumnes que hagin estudiat la primària en una escola adscrita, automàticament tindran prioritat en l’assignació de places per davant dels que provinguin d’altres centres no adscrits, , i amb independència del barem de punts de la resta de criteris.

Només en el cas que el nombre de sol·licituds d’alumnes de centres adscrits sigui superior al nombre de places de l’institut, entraran en joc els criteris generals i complementaris.

 


Per saber-ne més la Generalitat ha posat en marxa el nou web preinscripcio.gencat.cat, que neix de la voluntat d’acompanyar millor les famílies durant el procés de preinscripció 2021-2022 als ensenyaments obligatoris.

Aquest nou portal temàtic veu la llum en el context de pandèmia per la covid-19 i permetrà donar suport en la tramitació telemàtica de la preinscripció.